BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 905/ĐHV-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

V/v nạp thẻ BHYT đối với HS-SV thuộc diện chính sách.

 

 

            Kính gửi:

                                    - Trưởng các đơn vị;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Các lớp sinh viên Khóa 52, 53,54.

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Nhà trường đã thông báo triển khai mua gia hạn BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên và lưu học sinh năm học 2014 - 2015 theo thông báo số 4872 ngày 09/12/2014 và thông báo số 159 ngày 12/01/2015. Qua thời gian triển khai và thực hiện, Nhà trường đã hoàn tất thủ tục mua gia hạn BHYT cho HSSV các khóa.

Để có số liệu đánh giá tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu lớp trưởng các lớp thu bản photo thẻ BHYT (không cần công chứng) đối với các em mua  BHYT ở địa phương có hạn sử dụng đến 31/12/2015. Lớp trưởng tổng hợp và nạp về Trạm Y tế, hạn cuối cùng là ngày 20/04/2015. Quá thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên nào không nộp thẻ BHYT, Nhà trường sẽ xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-  Như k/g;

-  Ban Giám hiệu;

-  Các đơn vị liên quan;

-  Gửi qua eOffice và đăng Website trường;

-  Lưu: HCTH, YT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Phạm Minh Hùng