Nhà trường đã có Thông báo số 704/ĐHV-YT ngày 23/06/2017 về việc điều chỉnh mức đóng BHYT bắt buộc đối với HSSV, LHS khóa 54 đợt 6 tháng cuối năm 2017. Vì việc điều chỉnh định mức thu bổ sung số tiền BHYT của các sinh viên đã đăng ký mua không thể thực hiện được qua phần mềm, Nhà trường đã yêu cầu lớp trưởng các lớp sinh viên thu tiền của đơn vị mình và nạp tiền về Trạm Y tế khi nhận thẻ BHYT trong thời gian từ ngày 27/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

Tuy nhiên, đến hết năm 2017, vẫn còn 91 sinh viên nợ tiền phí BHYT (có danh sách kèm theo). Nhà trường thông báo và yêu cầu các sinh viên phải hoàn thành việc đóng BHYT cho Trạm Y tế trước ngày 06/3/2017. Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nạp tiền BHYT thì Nhà trường sẽ không đưa vào danh sách xét công nhận tốt nghiệp năm 2018.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa, viện và các đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy có tên trong danh sách nợ tiền phí BHYT nghiêm túc triển khai thực hiện./.