Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện mua BHYT cho học sinh, sinh viên các khóa, đến nay vẫn còn sinh viên chưa tham gia BHYT (có danh sách kèm theo). Nhà trường  thông báo danh sách các em sinh viên (theo đơn vị khoa) không tham gia BHYT của các lớp sinh viên để các khoa lấy số liệu xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học, đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.