Sinh thi Chủ tịch Hồ Chí Minh Đã khẳng định "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Bi dưỡng, kết np đảng viên mi là nhim v thường xuyên, có ý nghĩa quan trng trong công tác xây dng Đảng, góp phn phát trin, nâng cao cht lượng và sc chiến đấu ca t chc cơ s Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Vi ý nghĩa đó, được s giúp đỡ ca chi b Ni trú - Y tế và s n lc, phn đấu ca bn thân, đồng chí Nguyn Th Hiến đã được kết np vào Đảng Cng sn Vit Nam ngày 10/07/2020.

Căn c Điu l Đảng Cng sn Vit Nam được Đại hi Đại biu toàn quc ln th XI ca Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định s 45-QĐ/TW thi hành Điu l Đảng quy định chi tiết mt s điu, khon trong Điu l Đảng. Thc hin Quyết định s: 143-QĐ/ĐU ngày 03/07/2020 ca Đảng y Trường Đại hc Vinh v Quyết định kết np đảng viên.

Được s đồng ý ca Đảng y Trường Đại hc Vinh, Chi b Ni trú - Y tế t chc L kết np đảng viên cho qun chúng Nguyn Th Hiến vào Đảng Cng sn Vit Nam.

Đồng chí Thái Th Tân, Bí thư Chi b trao Quyết định kết np đồng thi quán trit nhim v, quyn hn ca người đảng viên, nhim v ca Chi b, phân công đảng viên chính thc tiếp tc giúp đỡ đồng chí Nguyn Th Hiến trong thi gian đảng viên d b.

Sau khi nhn quyết định t Bí thư Chi b, đồng chí Đảng viên mi đã đứng trước lá c T Quc, c Đảng và chân dung Ch tch H Chí Minh vĩ đại đọc li tuyên th và ha s tiếp tc phn đấu để luôn xng đáng là người đảng viên gương mu, đóng góp sc mình thc hin thành công nhim v chính tr ca Chi b, góp phn xây dng Chi b ngày càng vng mnh.

Sau thi gian làm vic khn trương, bui L kết np Đảng viên đã thành công tt đẹp.

Mt s hình nh ca bui l kết np Đảng.

Bí thư Chi bộ trao quyết định.

Đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm với Chi ủy và lãnh đạo đơn vị

Bài và ảnh: TT