BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:            /ĐHV-YT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

V/v thông báo danh sách sinh viên không tham gia Bảo hiểm Y tế

Năm học 2014-2015

 

 

 

            Kính gửi:

                                    - Trưởng các đơn vị;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Các lớp sinh viên khoá 52, 53, 54.

                                   

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, Nhà trường đã triển khai tổ chức mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc cho học sinh, sinh viên trong toàn trường năm học 2014 - 2015. Ngày 09 tháng 12 năm 2014, Nhà trường đã có Công văn số 4872 /ĐHV-YT, và ngày 12/01/2015 Công văn số 159 /ĐHV-YT về việc triển khai mua gia hạn BHYT bắt buộc trong học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015. Ngày 24 tháng 03 năm 2015, Nhà trường đã có Công văn số 905/ĐHV-YT về việc nạp thẻ BHYT đối với HS-SV thuộc diện chính sách, để Trạm Y tế lấy số liệu tổng hợp.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện mua BHYT cho học sinh, sinh viên các khóa, đến nay vẫn còn sinh viên chưa tham gia BHYT (có danh sách kèm theo). Nhà trường  thông báo danh sách các em sinh viên (theo đơn vị khoa) không tham gia BHYT của các lớp sinh viên để các khoa lấy số liệu xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học, đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Đ/c Hiệu trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Gửi qua eOffice và đăng Website trường;

- Lưu: HCTH, YT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Phạm Minh Hùng

 

 

                       

 

Tổng_hợp_HSSV_không_mua_BHYT_gia_hạn_2015(_chính_thức_)_152005110954.xls