Trong 24 gi qua (t 7h00’ ngày 06/8 đến 7h00’ ngày 07/8), Ngh An ghi nhn 21 ca dương tính mi vi COVID-19. C th như sau:

1. N.V.H, nam, sinh 1997. Địa ch: Nghi Văn, Nghi Lc. BN là F1 ca bnh nhân  N.T.T.H đã được công b trước đó. Ngày 25/7 BN đi t TP HCM v đến Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường tiu hc Nghi Văn và được ly mu xét nghim 2 ln vào các ngày 26/7, 30/7 đều cho kết qu âm tính. BN được ly mu XN vào các ngày 03/8 và ngày 04/8 đều cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 5 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

2. T.T.K.H, n, sinh 2000. Địa ch: Nam Bình, Th trn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 24/7 BN t Cu Giy, Hà Ni v huyn Nam Đàn. Ngày 25/7 BN đến Trạm Y tế để khai báo y tế và được cách ly ti Trạm Y tế th trn Nam Đàn. Ngày 26/7 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính, ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BV Sn Nhi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

3. N.V.H, nam, sinh 1995. Địa ch: Trung Đông, Th trn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 25/7 BN đến Trạm Y tế để khai báo y tế và được cách ly ti Trạm Y tế th trn Nam Đàn. Ngày 26/7 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính, ngày 04/8 BN được ly mu xn ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BV Sn Nhi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

4. H.T.N, n, sinh 2002. Địa ch: Qunh Thanh, Qunh Lưu. Ngày 1/8 BN đi xe máy t Bình Dương v đến Qunh Lưu và được cách ly ti Trường Mm Non Qunh Thanh. Ngày 02/8 BN được làm xn ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu ln 2 gi BVĐK Quang Khi, ngày 05/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

5. H.T.T.N, n, sinh 2014. Địa ch: Xóm 1, Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân  H.T.Y đã được công b trước đó. BN được cách ly ti trường tiu hc Qunh Lâm A và được ly mu XN 2 ln vào các ngày 27/7, ngày 01/8 đều cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN xut hin st, mt mi, ngày 05/8  BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

6. V.H.T, nam, sinh 1984. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. Ngày 01/8 BN đi t TP HCM v đến Qunh Lưu, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc An Hòa. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

7. H.Đ.T, nam, sinh 1982. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. Ngày 01/8 BN đi t TP HCM v đến Qunh Lưu, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc An Hòa. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

8. H.V.K, nam, sinh 1993. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. Ngày 01/8 BN đi t TP HCM v đến Qunh Lưu, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc An Hòa. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

9. T.V.H, nam, sinh 1993. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. Ngày 01/8 BN đi t TP HCM v đến Qunh Lưu, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc An Hòa. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

10. Đ.N.T, nam, sinh 1972. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H.T.Y đã được công b trước đó. Ngày 27/7 BN được cách ly ti trường tiu hc Qunh Lâm A và được ly mu XN 2 ln vào các ngày 27/7, 31/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 3 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 4 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

11. T.K.T, nam, sinh 1996. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. Ngày 27/7 BN đi thăm người bnh ti BVĐK Minh An. Ngày 31/7 BN được cách ly ti Trường mm non Thun Nghĩa và được ly mu XN cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

12. T.V.L, nam, sinh 1945. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân N.N.N đã được công b trước đó. Ngày 1/8 BN được cách ly ti Trường mm non Thun Nghĩa và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

13. N.V.B, nam, sinh 2009. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1  và là con ca bnh nhân  N.N.N đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti Trường mm non Qunh Lâm và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng Ngày 06/8 BN xut hin st, mt mi và được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

14. N.T.T.M, n, sinh 2015. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1  và là con ca bnh nhân N.N.N đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti Trường mm non Qunh Lâm và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

15. L.V.B, nam, sinh 1979. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân N.N.N đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti Trường mm non Thun Nghĩa và được ly mu XN  ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 4/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Qung Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

16. T.T.T, n, sinh 1984. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân N.N.N đã được công b trước đó. Ngày 31/7 BN được cách ly ti Trường mm non Thun Nghĩa và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 4/8 BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

17. L.V.H, nam, sinh 1997. Địa ch: Bc Sơn, Qu Hp. Ngày 4/8 BN đi t TP HCM v đến Qu Hp, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc Châu Sơn và ly mu XN lần 1 cho kết qu âm tính. Ngày 6/8 BN xut hin st và được ly mu XN ln 2 gi CDC. Ti ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

18. V.T.T.M, n, sinh 2008. Địa ch: Din Cát, Din Châu. BN là F1 và là cháu ca bnh nhânV.T.H đã được công b tước đó. Ngày 01/8 BN đi t TP HCM v đến Din Châu, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti TYT Din Cát và ly mu XN 2 ln vào các ngày 01/8, 03/8 đều cho kết qu âm tính. Ngày 6/8 BN được ly mu XN ln 3 gi CDC. Sáng ngày 7/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

19. P.T T.H, n, sinh 1988. Địa ch: Cát Văn, Thanh Chương. Ngày 3/8 BN đi t Bình Dương v đến Thanh Chương, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc Cát Văn cơ s 2 và được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC. Sáng ngày 07/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2

20. Đ.Đ.T, nam, sinh 1992. Địa ch: Cát Văn, Thanh Chương. Ngày 3/8 BN đi t Long An v đến Thanh Chương, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường tiu hc Cát Văn cơ s 2 và được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 06/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC. Sáng ngày 07/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2

21. N.T.T, n, sinh 1998. Địa ch: Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 03/8 BN đi t Bình Dương v đến Thanh Chương, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti Trường Thanh Phong mm non và được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 0/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC. Sáng ngày 07/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

Như vy, tính đến nay trên địa bàn tnh đã ghi nhn 348 BN mc COVID-19 18 địa phương: TP Vinh: 95, Qunh Lưu: 96, Tương Dương: 27, Din Châu: 25, Yên Thành: 21, K Sơn: 14, Nghi Lc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 08, Qu Hp: 06, Thanh Chương: 06, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Tân K: 01, Quế Phong: 01.

Lũy tích s BN điu tr đã khi bnh, ra vin, chuyn tuyến trên: 169 BN. Lũy tích s BN t vong: 01. S BN hin đang điu tr: 178.

Tình hình diễn biến rất phức tập, mọi người không nên chủ quan và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung, khoảng cách).

Nguồn CDC Nghệ An.