Cập nhật tình hình dịch sáng ngày 06/8/2021 ở Nghệ An

Trong 24 gi qua (t 7h00’ ngày 05/8 đến 7h00’ ngày 06/8), Ngh An ghi nhn 17 ca dương tính mi vi COVID-19. C th như sau:

1. M.V.T, nam, sinh 1985. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H.T.Q.C đã được công b trước đó. Ngày 02/8 BN được cách ly ti trường tiu hc An Hòa. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 2 gi BVĐK Quang Khi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

2. L.T.B , n, sinh 1985. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H.T.Q.C đã được công b trước đó. Ngày 02/8 BN được cách ly ti trường tiu hc An Hòa. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 2 gi BVĐK Quang Khi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

3. H.V.Đ, nam, sinh 2008. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H.T.Q.C đã được công b trước đó. Ngày 02/8 BN được cách ly ti trường tiu hc An Hòa. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 2 gi BVĐK Quang Khi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

4. M.T.L, n, sinh 1979. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H.T.Q.C đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti trường tiu hc An Hòa. BN được ly mu XN 02 ln vào các ngày 30/7 và ngày 02/8 đều cho kết qu âm tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 3 gi BVĐK Quang Khi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

5. G.B.D, nam, sinh 1999. Địa ch : M Lý, K Sơn. Ngày 29/7 BN đi bng xe máy t tnh Bình Dương v huyn K Sơn, đến ngày 01/8 BN v đến cht kim dch ti Hng Tiến, Chiêu Lưu, K Sơn, BN khai báo y tế sau đó được cách ly ti Trường THCS Dân tc ni trú  K Sơn. Ngày 02/8 BN được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 6/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

6. Đ.K.L, nam, sinh 2005. Địa ch : Nghi Thun, Nghi Lc. BN đi t Bình Dương v huyn Nghi Lc ngày 02/8 và được cách ly ti Trường tiu hc Nghi Thun. Ngày 02/8 BN được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 3 gi CDC, sáng ngày 6/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

7. V.V.S, nam, sinh 2004. Địa ch: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN đi t Tân Uyên, Bình Dương v huyn Nghĩa Đàn ngày 03/8 và được cách ly ti Trường mm non Nghĩa An. Ngày 04/8 BN được ly mu ln 1 cho kết qua nghi ng Dương tính. Ngày 05/8 Bn được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

8. Đ.Q.H, nam, sinh 1987. Địa ch: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN đi t Bến Cát, Bình Dương v huyn Nghĩa Đàn ngày 03/8 và được cách ly ti Trường mm non Nghĩa An. Ngày 04/8 BN được ly mu ln 1 cho kết qua nghi ng Dương tính. Ngày 5/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

9. H.T.T, n, sinh 1989. Địa ch: Nghĩa Hưng , Nghĩa Đàn. BN đi t Đồng Nai v huyn Nghĩa Đàn ngày 03/8 và được cách ly ti Trường THCS Nghĩa Hưng. Ngày 4/8 BN được ly mu ln 1 cho kết qua nghi ng Dương tính. Ngày 5/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

10. H.V.T, nam, sinh 1995. Địa ch : Môn Sơn, Con Cuông. Ngày 02/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Con Cuông. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti khu ni trú trường THCS Môn Sơn.  BN được ly mu 02 ln vào các ngày 03/8 và ngày 04/8 đều cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 3, sáng  ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

11. N.T.Q, n, sinh 1996. Địa ch: Hùng Thành, Yên Thành. Ngày 01/8 BN t Bình Dương v huyn Yên Thành, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti trường Mm non Hùng Thành và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 03/8  BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 3, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

12. T.N.H, n, sinh 2020. Địa ch: Hùng Thành, Yên Thành. BN là con ca bnh nhân N.T.Q được công b cùng lúc. Ngày 01/8 BN cùng người nhà t Bình Dương v huyn Yên Thành, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti trường Mm non Hùng Thành và được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 03/8  BN được ly mu XN ln 2 cho kết qu nghi ng. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 3, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

13. T.G.P, nam, sinh 2018. Địa ch: Bc Thành Yên Thành. Ngày 03/8 BN t Bình Dương v huyn Yên Thành, ngay sau khi v địa phương BN được cách ly ti trường Mm non Bc Thành. Ngày 04/8 BN được ln mu làm XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 5/8 BN được ly mu XN ln 2, sáng ngày 6/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

14. N.H H, nam, sinh 1975.  Địa ch: Sơn Thành, Yên Thành. BN làm nhim v trong khu cách ly ca trường Mm non xã Sơn Thành. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

15. H.T.T, nam, sinh 1985. Địa ch: Sơn Thành, Yên Thành. BN là cán b làm vic trong khu cách ly ca trường Mm non xã Sơn Thành. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

16. T.Q.T, nam, sinh 1958. Địa ch: Sơn Thành, Yên Thành. BN làm vic ti trường Mm non xã Sơn Thành. Ngày 04/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 05/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2

17. B.Q.S, sinh năm 2002. Địa ch: Thanh Lương, Thanh Chương. BN đi bng xe máy t Bình Dương v huyn Thanh Chương ngày 03/8 và được cách ly ti TYT Thanh Lương. Ngày 04/8 BN được ly mu ln 01 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 05/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 06/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

Như vy, tính đến nay trên địa bàn tnh đã ghi nhn 327 BN mc COVID-19 18 địa phương: Thành phố Vinh: 95, Qunh Lưu: 83, Tương Dương: 27, Din Châu: 24, Yên Thành: 21, K Sơn: 14, Hoàng Mai: 11, Nghi Lc: 11, Nam Đàn: 08, Anh Sơn: 08, Qu Hp: 05, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Thanh Chương: 03, Tân K: 01, Quế Phong: 01.

Lũy tích s BN điu tr đã khi bnh, ra vin, chuyn tuyến trên: 163 BN; Lũy tích s BN t vong: 01; S BN hin đang điu tr: 163.

Tình hình diễn biến rất phức tập, mọi người không nên chủ quan và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung, khoảng cách).

Nguồn CDC Nghệ An.