Trong 24 gi qua (t 7h00’ ngày 04/8 đến 7h00’ ngày 05/8), Ngh An ghi nhn 25 ca dương tính mi vi COVID-19. Tt c các trường hp đều là công dân t các tnh phía Nam v, trong đó v t TPHCM: 13, Bình Dương: 11, Đồng Nai: 1. C th như sau:

1. N.T.P, n, sinh 1976. Địa ch: Vĩnh Th, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngày 27/7 BN v t khu ph 4 phường Tân To TPHCM v đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu ln 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS -CoV- 2.

2. N.C.T, nam, sinh 1989. Địa ch: Thôn Vĩnh Th, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là con r ca bnh nhân N.T.P được công b cùng lúc. Ngày 27/7 BN v t khu ph 4 - phường Tân To - TPHCM v đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

3. P.T. K, n, sinh 1998. Địa ch: Thôn Vĩnh Th, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là con ca bnh nhân N.T.P được công b cùng lúc. Ngày 27/7 BN v t khu ph 4 phường Tân To TPHCM v đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS –CoV- 2.

4. P.N.K.L, n, sinh 2018. Địa ch: Thôn Vĩnh Th, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là con ca bnh nhân P.T.K được công b cùng lúc. Ngày 27/7 BN v t khu ph 4 phường Tân To -TPHCM v đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV-2.

5. T.N.K.V, n, sinh 2020. Địa ch: Thôn Vĩnh Th, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là con ca bnh nhân P.T.K đã được công b cùng lúc. Ngày 27/7 BN v t khu ph 4 phường Tân To TPHCM v đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

6. N.V.Q, nam, sinh 1993. Địa ch: Thôn 2, Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 31/7 BN t qun 8, TPHCM v đến Anh Sơn và được cách ly ti nhà riêng. Ngày 1/8 BN được ly mu XN ln 1, ngày 2/8 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ti ngày 3/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

7. P.T.M, n, sinh 1992. Địa ch: Thôn 2, Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 31/7 BN cùng chng là N.V.Q được công b cùng lúc t qun 8, TPHCM v đến Anh Sơn được cách ly ti nhà riêng và ly mu XN ln 1, ngày 2/8 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 3/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

8. N. .A, n, sinh 2020. Địa ch: Thôn 2, Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 31/7 BN là con ca bnh nhân N.V.Q được công b cùng lúc t qun 8, TPHCM v đến Anh Sơn và được cách ly ti nhà riêng. Ngày 1/8 BN được ly mu XN ln 1, ngày 2/8 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 3/8 BN được ly mu ln 2 gi CDC, ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS CoV- 2.

9. L.T.H.T, nữ, 2004, Địa chỉ: Nhân Bồi, Bồi sơn, Đô lương. Ngày 29/7 BN đi từ Thuận An, Bình Dương về được cách ly tập trung tại trường MN Bồi Sơn và được lấy mẫu ln 01 ngày 30/7 kết qu âm tính. Ngày 2/8 BN được lấy mẫu lần 2 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 3/8 BN được lấy mẫu XN RT-PCR lần 3 gi CDC, ngày 4/8 có kết quả khẳng định Dương tính với virus SARS-CoV-2

10. N.V.H, nam, 1956. Địa chỉ: xóm 3, Hồng Sơn, Đô Lương. BN đi từ Tân Uyên, Bình Dương về ngày 1/8 được cách ly tập trung ở trường tiểu học và được lấy mẫu RT-PCR ngày 2/8 có kết quả nghi ngờ. Chiều ngày 3/8 lấy mẫu RT-PCR lần 3 gi CDC, sáng ngày 4/8 có kết quả khẳng định Dương tính với virus SARS-CoV-2.

11. L.V.H, nam, sinh 2003. Địa ch: Hu Văn, Châu Kim, Quế Phong. Ngày 30/7 BN t Đồng Nai v đến Quế Phong, Ngh An ti ngày 1/8. Ti ngày 2/8 BN đến TYT Châu Kim khai báo y tế và được cách ly ti trường Dân tc ni trú Tin Phong, Quế Phong. Ngày 3/8 BN được ly mu XN gi CDC, ngày 4/8 cho kết qu khẳng định Dương tính với virus SARS-CoV-2.

12. X.B.C, nam, sinh 1997. Địa ch: Trường Sơn, Nm Cn, K Sơn. Ngày 30/7 BN t Bình Dương v đến Ngh An, đến ngày 31/7 BN v đến cht kim dch ti Hng Tiến, Chiêu Lưu, K Sơn được làm test nhanh COVID-19 cho kết qu âm tính, sau đó BN được cách ly ti Trường cp 2 xã Nm Cn. Chiu 03/8 BN có biu hin st 38,5°C, đau nhc đầu được ly mu test nhanh COVID-19 kết qu Dương tính, sau đó BN được ly mu RT- PCR gi CDC, ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính virus SARS-CoV-2.

13. C.Đ.D, nam, sinh 2000. Địa ch:Trung Bc, Quang Thành, Yên Thành. Ngày 02/8 BN đi t TPHCM v đến xã Quang Thành, Yên Thành. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Quang Thành và được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

14. H.T.K, n, sinh 2000. Địa ch: Đông Yên, Hng Thành, Yên Thành. Ngày 02/8 BN đi t TPHCM v đến xã Hng Thành, Yên Thành. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non xã Hng Thành và được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

15. N.Đ.T, nam, sinh 1987. Địa ch: Nghi Hưng, Nghi Lc. Ngày 03/8 BN đi t Bình Dương v đến Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường THCS Hưng Đồng và được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

16. N.T.T.H, n, sinh 1992. Địa ch: Nghi Văn, Nghi Lc. Ngày 25/7 BN đi t TP HCM v đến Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường tiu hc Nghi Văn và được ly mu xét nghim 2 ln vào các ngày 26/7, 30/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 03/8 BN được ly mu xét nghim ln 3, ti ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS -CoV- 2.

17. H.V.T, nam, sinh 1989. Địa ch: Nghi Đồng, Nghi Lc. Ngày 28/7 BN đi t Bình Dương v đến Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non Nghi Đồng và được ly mu xét nghim 2 ln vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 3, ti ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

18. T.B.H, nam, sinh 1999. Địa ch: Nghi Đồng, Nghi Lc. Ngày 28/7 BN đi t TP HCM v đến huyn Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non Nghi Đồng và được ly mu xét nghim 2 ln vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 3, ti ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

19. T.B.S, nam, sinh 1993. Địa ch: Nghi Đồng, Nghi Lc. Ngày 28/7 BN đi t TP HCM v đến huyn Nghi Lc. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trường mm non Nghi Đồng và được ly mu xét nghim 2 ln vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 4/8 BN được ly mu xét nghim ln 3, ti ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

20. L.V.L, nam, sinh 1992. Địa ch: Lưu Kin, Tương Dương. Ngày 02/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Tương Dương. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trung tâm dy ngh huyn Tương Dương. Ngày 3/8 được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

21. V.V.M, n, sinh 1995. Địa ch: Lưu Kin, Tương Dương. Ngày 2/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Tương Dương. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trung tâm dy ngh huyn Tương Dương. Ngày 03/8 được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

22. L.T.Đ, n, sinh 1995. Địa ch: Lưu Kin, Tương Dương. Ngày 02/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Tương Dương. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trung tâm dy ngh huyn Tương Dương. Ngày 03/8 được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

23. V.T.P, nam, sinh 1993. Địa ch: Lưu Kin, Tương Dương. Ngày 02/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Tương Dương. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti Trung tâm dy ngh huyn Tương Dương. Ngày 03/8 được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

24. L.V.G, nam, sinh 2002. Địa ch: Lc D, Con Cuông. Ngày 02/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Con Cuông. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti khu cách ly tp trung xã Lc D. Ngày 03/8 được ly mu xét nghim ln 1 cho kết qu nghi ng. Ngày 04/8 BN được ly mu xét nghim ln 2, ti ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

25. N.T.X, nam, sinh 1991. Địa ch: Din Qung, Din Châu. Ngày 03/8 BN đi t Bình Dương v đến huyn Din Châu. Ngay sau khi v địa phương, BN được cách ly tp trung ti trm y tế Din Qung. Ngày 04/8 BN được ly mu gi CDC. Sáng ngày 05/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

Như vy tính đến thi đim này, trên địa bàn tnh đã ghi nhn 310 BN mc COVID-19 18 địa phương: TP Vinh: 95, Qunh Lưu: 79, Tương Dương: 27, Din Châu: 24, Yên Thành: 15, K Sơn: 13, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Anh Sơn: 08, Qu Hp: 05, Nghi Lc: 10, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 01, Tân K: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 02, Quế Phong: 01.

 Lũy tích s BN điu tr đã khi bnh, ra vin, chuyn tuyến trên: 157 BN; Lũy tích s BN t vong: 01; S BN hin đang điu tr: 152.

Tình hình diễn biến rất phức tập, mọi người không nên chủ quan và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung, khoảng cách).

Nguồn CDC Nghệ An.