Cập nhật tình hình dịch sáng ngày 04/8/2021 ở Nghệ An

Trong 24 gi qua (t 7h00 ngày 03/8 đến 7h00 ngày 04/8), Ngh An ghi nhn 17 ca dương tính mi vi COVID-19. C th như sau:

1. Bnh nhân H.T.H là n, sinh 1975. Địa ch: Qunh Châu, Qunh Lưu. Ngày 31/7 bnh nhân cùng người nhà đi t TP HCM v đến Ngh An bng xe riêng và được cách ly ti Nhà văn hóa xóm Tun C. Ngày 01/8 BN được ly mu XN cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 02/8 bnh nhân được ly mu XN RT-PCR ln 2, ngày 03/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

2. Bnh nhân N.T.Q là n, sinh 1956. Địa ch: Qunh Lâm, Qunh Lưu. Ngày 01/8 bnh nhân được gi đến nhà văn hóa xóm được ly mu sàng lc cng đồng, ngày 02/8 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 03/8 BN được ly mu ln 2 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

3. Bnh nhân N.T.H là n, sinh 1988. Địa ch: Xóm 3, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/7 BN thuê xe đi t Bình Dương v đến Ngh An và được cách ly tp trung ti TYT cũ xã Thanh Lương. Ngày 02/8 được ly mu RT-PCR gi CDC, ngày 03/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

4. Bnh nhân M.V.T là nam, sinh 2011. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. BN là F1 ca bnh nhân H T Q C đã được công b trước đó. Ngày 2/8 bnh nhân  được cách ly ti Trường mm non An Hòa và được ly mu xét nghim  gi CDC, ngày 3/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

5. Bnh nhân  M.V.T là nam, sinh 2014. Địa ch: An Hòa, Qunh Lưu. Bnh nhân là F1 ca bnh nhân H T Q C đã được công b trước đó. Ngày 2/8 BN được cách ly ti Trường mm non An Hòa và được ly mu XN gi CDC, ngày 3/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS- CoV- 2.

6. Bnh nhân N.N.D là nam, sinh 1979. Địa ch: Tân Tiến, Qunh Thin, Hoàng Mai. BN là F1 ca Bnh nhân  H T C đã được công b trước đó. Ngày 28/7 BN được cách ly ti Trường Tiu hc Qunh Thin B và ly mu xét nghim RT-PCR hai ln vào các ngày 28/7 và ngày 31/7 đều cho kết qu âm tính. Ngày 3/8 BN xut hin st cao 39 độ C được ly mu XN RT-PCR ln 3 gi BVĐK Quang Khi cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

7.  V.T.H, n, sinh1984. Địa ch: Din Cát, Din Châu. Ngày 29/7 BN t Qun Th Đức, TP H Chí Minh v đến Ngh An ngày 31/7 và được cách ly ti Trường mm non Din Cát. Ngày 1/8 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, ti ngày 3/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

8. N.N.T, n, sinh 1999. Địa ch: xóm 6, Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 và là m ca bnh nhân H.Q.N đã được công b trước đó. Ngày 29/7 BN được ly mu ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 31/7 sau khi bnh nhân H.Q.N được công b Dương tính và được chuyn vào BN Dã chiến Hưng Nguyên điu tr, do còn nh nên được m là N.N.T đi cùng vào BV để chăm sóc. Ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, ti 3/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

9. T.V.L, nam, sinh 1990. Địa ch: Din Qung, Din Châu. Ngày 28/7 BN t Qun 9, TP H Chí Minhv đến Ngh An ngày 30/7 và được cách ly ti Trường mm non Din Qung. Ngày 31/7 BN được ly mu XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 3/8 BN được ly mu XN ln 2 gi CDC, ti 3/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

10.  L.V.L, nam, sinh 2011. Địa ch: Cu Giát, Qunh Lưu. BN là F1 và con bnh nhân H.T.N đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti Trường mm non Hoa Mai. Ngày 31/7 BN được XN ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

11. N.T.T, n, sinh 1980. Địa ch: Cu Giát, Qunh Lưu. BN là F1 bnh nhân N.T.L đã được công b trước đó. BN được cách ly ti khách sn Tân Đạt và ly mu 02 ln trước đó đều cho kết qu âm tính. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 3 gi BVĐK Quang Khi, sáng ngày 04/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

12. Đ.T.N, n, sinh 1995. Địa ch: Xóm 13, Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 bnh nhân N.T.H.A đã được công b trước đó. BN được cách ly ti Trường mm non Thun Nghĩa và ly mu ln 1 cho kết qu âm tính trước đó. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi, sáng ngày 4/8  cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

13.  N.X.T, nam, sinh 1954. Địa ch: Xóm 13, Qunh Lâm, Qunh Lưu. BN là F1 và là chng ca bnh nhân N.T.Q  đã được công b trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly ti Trường tiu hc Qunh Lâm B. Ngày 2/8 BN được XN ln 1 cho kết qu nghi ng Dương tính. Ngày 03/8 BN được ly mu XN ln 2 gi BVĐK Quang Khi, sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định Dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

14.  L.V.L, nam, sinh 2005. Địa ch : Thch Ngàn, Con Cuông. Ngày 01/8 BN t TP HCM v đến Con Cuông, được cách ly ti TYT Thch Ngàn và được ly mu xn ln 1 cho kết qu âm tính. Ngày 3/8 BN xut hin st và được chuyn đến BVĐK Tây Nam, được ly mu ln 2. Sáng ngày 4/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

15. N.H Đ, nam, sinh 1997. Địa ch: Đô Thành, Yên Thành. Ngày 3/8 BN t TP HCM v đến cu Bến Thy, ti đây BN được ly mu làm test nhanh cho kết qu dương tính, ngay sau đó BN được chuyn vào khu cách ly ca Cu Bến Thy và ly mu gi CDC. Sáng ngày 04/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

16. V.T.M, n, sinh 1988. Địa ch: Đô Thành, Yên Thành. Ngày 3/8 BN t TP HCM v đến cu Bến Thy, ti đây BN được ly mu làm test nhanh cho kết qu dương tính, ngay sau đó BN được chuyn vào khu cách ly ca Cu Bến Thy và ly mu gi CDC. Sáng ngày 04/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2. BN là v ca bnh nhân N.H.Đ được công b cùng lúc

17. M.V.K,  nam, sinh 1992. Địa ch: Nông Cng, Thanh Hóa. Ngày 3/8 BN t TP HCM v đến cu Bến Thy, ti đây BN được ly mu làm test nhanh cho kết qu dương tính, ngay sau đó BN được chuyn vào khu cách ly ca Cu Bến Thy và ly mu gi CDC. Sáng ngày 04/8 cho kết qu khng định dương tính vi vi rút SARS-CoV-2.

Như vy, tính đến nay trên địa bàn tnh đã ghi nhn 285 BN mc COVID-19 16 địa phương: TP Vinh: 95, Qunh Lưu: 79, Tương Dương: 23, Din Châu: 23, Yên Thành: 13, K Sơn: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Qu Hp: 05, Nghi Lc: 05, Đô Lương: 03, Nghĩa Đàn: 01, Tân K: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 01.

 

Lũy tích s bệnh nhân điu tr đã khi bnh, ra vin, chuyn tuyến trên: 148. Lũy tích s bệnh nhân t vong: 01. S bệnh nhân hin đang điu tr: 136.

* Liên quan đến dch BVĐK Minh An t ngày 26/7 đến nay đã có 74 ca mc, trong đó: Qunh Lưu: 65 ca (ti 10 xã) ; Thị xã Hoàng Mai: 09 ca (ti 02 xã).