BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 1029/ĐHV-YT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2013
V/v nạp thẻ BHYT đối với HS-SV thuộc diện chính sách.

 

 
         Kính gửi:
                            - Trưởng các đơn vị,
                            - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,
                            - Các lớp sinh viên 50, 51, 52.
 
          Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định số: 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Nhà trường đã thông báo mua gia hạn BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên và lưu học sinh năm học 2012 - 2013 theo thông báo số 3560 ngày 27 tháng 11 năm 2012. Qua thời gian triển khai và thực hiện, Nhà trường đã hoàn tất thủ tục mua gia hạn BHYT cho HS-SV các khóa.
          Để có số liệu đánh giá tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu lớp trưởng các lớp thu bản photo thẻ BHYT (không cần công chứng) đối với các em mua  BHYT ở địa phương có hạn sử dụng đến 31/12/2013. Lớp trưởng tổng hợp và nạp về Trạm Y tế, hạn cuối cùng là ngày 10/5/2013. Quá thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên nào không nộp thẻ BHYT, Nhà trường sẽ xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.
Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị liên quan;
- Gửi qua eOffice và đăng Website trường;
- Lưu: HCTH, YT.
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS. Ngô Đình Phương