BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1701/ĐHV-YT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

V/vthông báo danh sách sinh viên không tham gia Bảo hiểm Y tế

 

 

 

          Kính gửi:

                                    - Trưởng các đơn vị;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Các lớp sinh viên khoá 51, 52.

                            

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, Nhà trường đã triển khai tổ chức mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc cho học sinh, sinh viên trong toàn trường năm học 2012 - 2013. Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Nhà trường đã có Công văn số 3560/ĐHV-YT về việc triển khai và gia hạn BHYT bắc buộc trong học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013; ngày 15 tháng 4 năm 2013, Nhà trường đã có Công văn số 1029/ĐHV-YT về việc nạp thẻ BHYT đối với HS-SV thuộc diện chính sách, để Trạm Y tế lấy số liệu tổng hợp.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện mua BHYT cho học sinh, sinh viên các khóa, đến nay vẫn còn sinh viên chưa tham gia BHYT (có danh sách kèm theo). Nhà trường  thông báo danh sách các em sinh viên (theo đơn vị khoa) không tham gia BHYT của các lớp sinh viên để các khoa lấy số liệu xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học, đồng thời trừ vào điểm rèn luyện.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Đ/c Hiệu trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Gửi qua eOffice và đăng Website trường;

- Lưu: HCTH, YT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương