BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN ĐÓNG BHYT NĂM 2016 (TK)
S Họ và tên Năm sinh Thời gian đề nghị hoàn trả Số tiền hoàn trả    Đơn vị  Ghi chú
T Từ tháng Đến tháng Mã số Sinh viên
T  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Hoàng Thị Phương Thảo 22/08/1998 01/10/2016 31/12/2016 114,345 165TDV100608 57 Kinh tế  
2 Lê Như Quỳnh 08/10/1997 01/07/2016 31/12/2016 228,690 155D3801070502 56B6 Luật KT  
3 Nguyễn Thị Quang 10/10/1993 01/07/2016 31/12/2016 228,690 155D3801070480 56B10 Luật KT  
4 Nguyễn Thị Thơ 29/08/1995 01/07/2016 31/12/2016 38,115 135D4403010112 54B3 KHMTr  
5 Phạm Văn Tỵ 14/06/1994 01/10/2016 31/12/2016 228,690 135D1402060001 54 Thể dục  
6 Trần Thanh Tâm 23/02/1998 01/10/2016 31/12/2016 114,345 165TDV100459 57 Kinh tế  
  Tổng cộng     952,875      
Số tiền bằng chữ: Chín trăm năm hai nghìn, tám trăm bảy lăm đồng./.
Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2017
DUYỆT CHI TP.KH.TC KẾ TOÁN TRƯỞNG TRẠM NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
Thái Thị Tân Cao Thị Thanh Yến
� Hjw