A. Chức năng

Trạm Y tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cán bộ và người học của nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và người học của nhà trường, cụ thể:

a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe; Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ và người học.

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế.

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống  các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.