BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 11/12/2017            

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57A1, A2, A3, A4 GD Mầm non (Khoa Giáo dục); 57A1, A7 SP Xã hội (Khoa Ngữ văn)

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

10A1, A3, A4 THPT Chuyên; 57A SP Tiếng Anh, 57B1, B2, B3 Ngôn ngữ Anh

Trạm Y tế

 

Thứ Ba, ngày 12/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57B1, B2, B3, B4, B5, B6 Kinh tế

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

10A5 THPT Chuyên;

57 A1, A2, A3, A4 SP Tự nhiên (Viện SP TN)

Trạm Y tế

 

Thứ Tư, ngày 13/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Cao Thị Thanh Yến

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

19:00

Tọa đàm: “Sinh viên khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN,

- BTK Hội SV.

- Đại biểu có giấy mời

- Theo Kế hoạch số 176 KH/ĐTN ngày 6/12/2017

Hội trường A

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57B7, B8, B9, B10, B11, B12 Kinh tế

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

10A2, A6 THPT Chuyên;  57K4, K5, K6, K7, K8, K9 Kỹ thuật công nghệ (Viện KT- CN)

Trạm Y tế

 

Thứ Năm, ngày 14/12/2017                             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57B1, B2, B3, B4, B5 Khoa học xã hội và nhân văn (Khoa Luật)

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57B6, B7, B8, B9, B10 Khoa học xã hội và nhân văn (Khoa Luật)

Trạm Y tế

 

Thứ Sáu, ngày 15/12/2017             

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

57A2, A3, A4, A5, A6 GD Tiểu học (Khoa Giáo dục)

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

10A7, A8 THPT Chuyên; 57 K1, K2, K3 Kỹ thuật công nghệ (Khoa Xây dựng)

Trạm Y tế

 

Thứ Bảy, ngày 16/12/2017

 

07:00

Trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên

Đặng Thị Tịnh

 

Phòng Y tế- Tầng 1 nhà D3

 

07:30

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

Các trường hợp chưa khám và hẹn khám lại

Trạm Y tế

 

13:00

Khám sức khỏe, điều trị Răng. Mắt học đường cho HSSV

Trạm Y tế

10A9, A10, A11, A12 THPT Chuyên; 57 GD QP-Thể chất; 57K1, K2 NLN- Môi trường

Trạm Y tế

 

Chủ Nhật, ngày 17/12/2017          

 

07:00

Ngày Chủ nhật xanh

- BTV Đoàn TN,

- BTK Hội SV.

Theo Kế hoạch của Đoàn TN, Hội SV.

Các khu vực được phân công của BTV Đoàn trường.