BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 273/ĐHV-YT

 

V/v nạp thẻ BHYT đối với HS, SV, TE thuộc diện chính sách

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

                    Kính gửi:

                                       - Trưởng các khoa, viện đào tạo;

          - Hiệu trưởng các Trường trực thuộc;

          - Lớp trưởng các lớp học sinh, sinh viên.

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) số 25/2018/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Căn cứ hướng dẫn Liên ngành số 1648/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ ngày 23/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An "về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018", Nhà trường đã thông báo triển khai mua gia hạn BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên và lưu học sinh năm 2018 theo công văn số 1402/ĐHV-YT ngày 24/11/2017.

Qua thời gian triển khai và thực hiện, Nhà trường đã hoàn tất thủ tục mua gia hạn BHYT cho HSSV các khóa tại trường. Để có số liệu báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường năm học 2017 - 2018, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện đào tạo, Hiệu trưởng các Trường trực thuộc chỉ đạo lớp trưởng các lớp sinh viên, quản lý sinh viên hoặc giáo viên chủ nhiệm (đối với các trường trực thuộc) thu bản photocopy thẻ BHYT (không cần công chứng) của học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi mua (được cấp) BHYT ở địa phương có hạn sử dụng từ ngày 01/01/2018 trở đi, tổng hợp và nạp về Trường (qua Trạm Y tế) từ  ngày  14/04/2018 đến 21/04/2018. Lưu ý: Trạm Y tế không thu cá nhân.

Quá thời hạn trên, nếu học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi nào không nộp bản photocopy thẻ BHYT, Nhà trường sẽ xem xét các hình thức kỷ luật theo quy định.

Nhận được công văn này, nhà trường yêu cầu các khoa, viện đào tạo, các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Hiệu trưởng (b/c);

- BBT Website, iOffice;

- Lưu: HCTH, YT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương