Danh sách sinh viên chưa đăng ký mua BHYT đợt 6 tháng cuối năm 2016, xem file đính kèm.