BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trạm Y tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 24/7/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/7/2016

07:30

- Phát thẻ gia hạn Bảo hiểm Y tế cho sinh viên các khóa đăng ký mua BHYT trước ngày 24/06/2016 (cả ngày)

- Hoàn thiện Hồ sơ mua  gia hạn BHYT cho sinh viên các khóa đăng ký mua BHYT trước ngày 14/07/2016 (Lần 2)

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

Thứ Ba, ngày 12/7/2016

07:30

- Đón tiếp học sinh khóa 57 trường THPT Chuyên: Chuyên Toán, Chuyên Hóa, Chuyên Tin

Trạm Y tế

Theo Công văn số:761/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/6/2016

Trạm Y tế

14:00

Đón tiếp học sinh khóa 57 trường THPT Chuyên: Chuyên Tiếng Anh, Chuyên Lý, Chuyên Sinh

Trạm Y tế

Theo Công văn số:761/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/6/2016

Trạm Y tế

Thứ Tư, ngày 13/7/2016

07:30

 - Phát thẻ gia hạn Bảo hiểm Y tế cho sinh viên các khóa đăng ký mua BHYT trước ngày 24/06/2016 (cả ngày)

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

Thứ Năm, ngày 14/7/2016

07:30

 - Phát thẻ gia hạn Bảo hiểm Y tế cho sinh viên các khóa đăng ký mua BHYT trước ngày 24/06/2016 (cả ngày)

Trạm Y tế

Trạm Y tế

Thứ Sáu, ngày 15/7/2016

07:30

 - Phát thẻ gia hạn Bảo hiểm Y tế cho sinh viên các khóa đăng ký mua BHYT trước ngày 24/06/2016 (cả ngày)

Trạm Y tế

Trạm Y tế

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16/7/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 17/7/2016

 

 

 

 

Ghi chú

Sinh viên đi nhận Thẻ BHYT lưu ý:
1. Lớp trưởng; Sinh viên đến nhận thẻ BHYT mang thẻ sinh viên.

2. Những sinh viên có thẻ BHYT ở địa phương, chưa nạp bản photocopy cho Trạm Y tế, yêu cầu nạp ngay cho Trạm.